เกี่ยวกับ LSS

ระบบ DPU LSS (DPU Learning Support System) คือ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ในรูปแบบโฮมเพจส่วนตัวของอาจารย์ เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มช่องทาง การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน ให้อาจารย์สามารถ ส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกั บวิชาเรียนให้นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร ของวิชาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ระบบ DPU LSS ประกอบด้วย ข้อมูลอาจารย์ ประกาศ บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน การส่งงาน กระดานสนทนา ตารางสอน ชั่วโมงให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความถึงอาจารย์ได้โดยตรง

DPU LSS (DPU Learning Support System) is a teaching and learning support system in the form of lecturer's personal homepage. DPULSS provides the channel of communication between lecturers and students, so that lecturers can deliver important updates regarding the course to students, whenever and wherever.

DPULSS consists of lecturer's profile, announcement, academic paper, teaching materials, assignment submission, discussion board, lecturer's class timetable and office hours, and a direct message.


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะและหน่วยงาน